Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogiske Læreplaner

I den daglige pædagogiske praksis arbejdes med de pædagogiske læreplaner. Huset er indrettet, således at det understøtter barnets læring og udvikling. Periodisk arbejdes med forskellige temaer.

§ 8 a. fra "Lov om social service" siger:
Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling.
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Socialministeren fastsætter nærmere regler for indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.
Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

De 6 temaer er: 
  - Barnets alsidige personlige udvikling
  - Sociale kompetencer
  - Sprog
  - Krop og bevægelse
  - Naturen og naturfænomener
  - Kulturelle udtryksformer og værdi

Her kan du læse den Pædagogiske læreplan for Ejstrupholm Børnehus.

I Ejstrupholm Børnehus vil vi gerne give de pædagogiske læreplaner et løft ved systematisk at arbejde med forskellige temaer. Temaerne tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer, som omhandler barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Som udgangspunkt planlægges et tema for hver anden måned, som to medarbejdere fra hver afdeling er ansvarlig for. De to medarbejdere  udarbejder også en SMITTE-model for temaet. Hele personalegruppen er ansvarlig for udførelsen af de planlagte aktiviteter sammen med børnene.  Efterfølgende laves en evaluering over forløbet. Denne evaluering har især fokus på 2 områder, hvor den første omhandler børnene, og hvad de har fået ud af indsatsen. Den anden del handler om, hvordan vi som personale fremadrettet kan blive bedre til at målrette aktiviteterne bedst muligt.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk