Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forretningsorden

Møderne i bestyrelsen afholdes ud fra en forretningsorden, som revideres hvert år ved første møde efter bestyrelsesvalget.

Forretningsorden

 

Bestyrelsen består af:

 5 Forældrerepræsentanter.

 2 Suppleanter. Begge deltager ved møderne, dog uden stemmeret.

 2 Medarbejdere fra børnehuset.

 1 Leder fra børnehaven. Ingen stemmeret.

 • På første møde efter valget af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand/næstformand/referent.  Personalet og suppleanter deltager ikke i konstitueringen.
 • Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke når/hvis et medlem udtræder.
 • Hvis et medlem er forhindret i at deltage ved et møde, meddeler medlemmet det til institutionslederen snarest muligt inden mødeafholdelse.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de faste medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
 • Indkaldelse af punkter til dagsorden bliver mailet ud til bestyrelsen af lederen 8 dage før bestyrelsesmødet og alle kan sætte punkter på.
 • Forældre, der ønsker et punkt, taget op til drøftelse i bestyrelsen, som vedrører børnehuset generelt, skal henvende sig til et medlem af bestyrelsen, for at der kan være klarhed over indholdet af punktet.
 • Der skal foreligge navn på den, der ønsker et punkt til drøftelse.
 • Der diskuteres ikke enkeltsager/enkeltpersoner på mødet.
 • Dagsordenen skal sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne på MinInstitution 2 dage før mødet.
 • Ved valg til bestyrelsen henvises til Styrelsesvedtægterne.
 • Forretningsordenen tages op til revidering hvert år efter nyt valg til bestyrelsen.

 

MØDER:

 • Mødernes varighed må ikke overstige 2 timer.
 • Der afholdes bestyrelsesmøder 6 til 7 gange årligt. Datoer aftales fra gang til gang.
 • Det er kun det, der står på dagsorden, som drøftes.
 • Punkter under evt. er ikke beslutningspunkter, men kan sættes på som et reelt punkt til næste møde.
 • Der udarbejdes referat fra hvert møde, som lægges på MinInstitution tilgængenlig for alle forældre og lægges også ud på børnehusets hjemmeside.
 • Det er vigtigt, at møderne afholdes i en atmosfære, som er præget af gensidig åbenhed, respekt og tillid.

 

Oktober 2018.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk